چرا تمیزکاری هوشمند؟!

خطوط لوله انتقال نفت و گاز، نیاز به تمیزکاری مستمر دارند که برای انجام این عمل، از پیگ های تمیزکاری استفاده می شود. با این حال تمیزکاری مستمر و مداوم نمی تواند آسیب‌های احتمالی به این خطوط را شناسایی کند. همچنین طی تمیزکاری خطوط لوله، اطلاعاتی از شرایط درون خط و میزان تاثیر تمیزکاری و موفقیت بودن عملیات پیگرانی و یا نیاز به تمیزکاری دوباره، به‌دست نمی‌آید. به همین دلیل بررسی شرایط داخلی خطوط لوله در کنار تمیزکاری مستمر این خطوط و درنتیجه بازرسی دورهای خطوط لوله و بررسی صحت عملکرد آن‌ها، می تواند به کاهش هزینههای نگهداری، صرفه جویی در زمان، شناسایی آسیب‌های احتمالی به خطوط و ... بیانجامد. داده بردارهای خطوط لوله، از ابزارهای درون کاوی می باشند که برای هوشمندسازی تمیزکاری به کار گرفته می شوند. دستگاه PCM تجهیزی برای سنجش داده­‌های فرآیندی و همچنین رفتار پیگ هنگام رانده شدن درون خطوط لوله می‌­باشد که با قرار گرفتن در داخل پیگهای تمیزکاری، میتواند با ثبت اطلاعات داخل خطوط لوله، شرایط خط لوله را پایش نماید.

تمیزکاری هوشمند