کاربردهای PCM در صنعت

دستگاه PCM با قابلیت داده‌برداری خطوط لوله و بررسی متغییرهای فشار، دما، اختلاف فشار و شتاب، امکان بررسی شرایط داخلی خطوط لوله را برای بهره‌برداران فراهم می‌کند. به همین‌دلیل استفاده از این دستگاه برای بررسی مستمر شرایط خطوط لوله پیشنهاد شده‌است. از مهم‌ترین کاربردهای PCM در صنعت نفت و گاز را می‌توان به شرح زیر دانست:

  • ارزیابـی کیـفی خـطوط جدیـدالاحـداث
  • ارزیابی عملیـات تعمیر و نگـهداری خـطوط لولـه
  • سـنجش وضعیـت حرکت پیـگ در حیـن عملـیات
  • بهینـه کـردن زمان و نوع عملـیات تمـیزکاری
  • امکانسـنجی شرایـط خط برای پیـگرانی هوشمند
  • تهیه پـروفیل دما برای مدیـریت خـوردگی خط لوله
  • سنجش روند تشکیل واکس در خطوط لوله
  • شناسایی محل گرفتگی خط لوله

کاربردهای PCM در صنعت