ثبت داده‌ها برحسب مکان، دقت بیشتر در داده‌برداری

توسعه ادوات بازرسی خطوط لوله، نیاز به ثبت مکان پدیده‌ها در خطوط لوله را بیش از پیش مهم ساخته است. امروزه از دستگاه ادومتر در داده‌بردارها، برای ثبت مکان پدیده‌ها  استفاده می‌شود. با این حال چرخ‌های پلی اورتان به دلیل لغزش بر روی سطح داخلی خط لوله، دقت و صحت داده‌های ضبط شده را با مشکل مواجه می‌سازد. در همین راستا شرکت سدکو استفاده از چرخ‌های دندانه دار در راستای ثبت دقیق فاصله طی شده توسط پیگ را در دستگاه ادومتر خود به کار گرفته است. این نوآوری در خصوص بازرسی داخلی خطوط لوله بوده و به طور خاص برای ارزیابی دقیق فاصله‌ی طی‌شده توسط پیگ است.

چر‌خ‌های ادومتر دارای دندانه‌های نوک‌تیزی در اطراف چرخ هستند که با اصطکاک پایین از حرکت بدون لغزش چرخ‌ها در حالت چرخش حمایت می‌کنند. در ادومتر اختصاصی شرکت سدکو، همچنین از ابزارهایی استفاده شده تا نیروی کافی را برای حفظ تماس چرخ با سطح داخلی خط لوله وارد کنند. این ادومتر از یک جفت دیسک فولادی نازک تشکیل شده که هر کدام دارای چند دندانه‌ي فولادی سخت‌شده در محیط خود هستند، تا تعداد دندانه‌ها با حفظ شرایط عدم لغزش در تماس با جدار داخلی خط لوله دوبرابر شود. همچنین یک مفصل چرخنده و یک بازوی دوشاخه برای نگه‌داشتن چرخ وجود دارد. یک چرخ بیکار هم برای هم برای حفظ هم‌محوری چرخ ادومتر به کار می‌رود. همچنین از یک فنر برای متمایل کردن چرخ بیکار به سمت بازوی دوشاخه وجود دارد تا چرخ اودمتر را در تماس با جداره‌های خط لوله حفظ کند.

داده بردرای با دقت بیشتر-ادومتر