حمایت همه‌جانبه از سازندگان داخلی در سال جهش تولید

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان، مهم‌ترین برنامه‌های این شرکت در سال جهش تولید را تشریح نمود. طبق گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، مهندس جهانگیر پورهنگ، در خصوص اقدامات راهبردی شرکت اروندان در راستای شعار جهش تولید، به حمایت همه‌جانبه از سازندگان داخلی در سال جهش تولید اشاره نمود. ایشان با اشاره به جوان بودن شرکت اروندان و کم بودن عمر تاسیسات این شرکت، به اهمیت تعمیر و نگهداری این تاسیسات اشاره نمودند. در این راستا، برنامه‌ریزی برای شناسایی قطعات و ادوات موردنیاز در فرآیند تعمیر و بازسازی تاسیسات که از سال 1397 آغاز شده‌است، در سال جهش تولید شتاب خواهد گرفت. طبق برنامه‌های شرکت اروندان، بومی‌سازی 200 قطعه و تجهیز کاربردی و شناسایی پیمانکاران و صنعتگران توانمند داخلی تاکنون انجام شده‌است. در سال جهش تولید نیز بخشی از قطعات موردنیاز تاسیسات شناسایی و به کمک صنعتگران داخلی بومی‌سازی خواهد شد. 

لینک کامل خبر

حمایت همه‌جانبه از سازندگان داخلی-شرکت نفت و گاز اروندان