google-site-verification=q-GccQGuRvKWzIjXdNz08i1DO8W939MT4IFWl821da0

عملیات بازرسی

پایش مستمر شرایط خطوط لولـه برای حفظ این سرمایه ملی، حیاتـی است. عملیات پیگـرانی تمیزکاری از اقدامات مـتداول تعمیر و نگهداری خطوط لوله است که به صورت دوره‌ای انجام می‌شود. اما زمانی که نیاز به بررسی شرایط خط لوله و آسیب‌های احتمالی وارد‌شده به آن باشد، استفاده از پیگرانی‌های هوشمند در دستور کـار قرار می‌گیرد. با این حال استفاده از این تکنولوژی، هزینه‌های عملیـاتی بسیاری بر بهره‌برداران تحمیـل می‌کند. همچنین الزامات و ملاحظات بسیاری در هنگام اجرای عملیات پیگـرانی هوشـمند می‌بایست رعـایـت شوند که این موضوع اسـتفاده از این راهـکار را محـدود می‌کند.
راهکار PCM با توجه به قیمت مناسب نسبت به پیگرانی‌های هوشمند، و استفاده آسان‌تر در جهت پایش و کنترل مسـتمر سلامت خطوط لوله، راهـکاری نیمه‌هوشمند با بهره‌وری بالاتر در جهت تعمیر و نگهداری یکپارچه خطوط لوله ارائه می‌کند. در واقع دستگاه PCM تجهیزی برای سنجش داده‌های فرآیندی و همچنین رفتار پیگ هنگام رانده‌شدن درون خطوط لوله می‌باشد که قابلیت نصب آسان بر روی انواع پیگ‌های استاندارد تمیزکاری را داراسـت.

دستگاه ارزیاب شرایط خط لوله، حد واسطی بین پیگ های ساده تمیزکاری و پیگ های هوشمند می باشد.

بازرسی خطوط

ارزیاب شرایط خط لوله - داده بردار خطوط لوله - PCM

داده‌­های ضبط شده توسط دستگاه PCM طراحی شده توسط شرکت سدکو، اطلاعات مفیدی را برای بهره‌بردارن خطوط لوله فراهم می­سازد. سنسورهای فشار، اختلاف فشار، دما و شتاب­‌سنج، داده‌های محیط داخل خط لوله را با دقت و فرکانس بالا ثبت کرده و اطلاعات سودمندی را درباره شرایط فرآیندی خطوط لوله در اختیار می­گذارند. این داده‌ها حاوی اطلاعات متعددی می‌باشند، که تیم تحلیل پارس سدکو با تحلیل داده‌های خام برآمده از بازرسی درون میدانی PCM، آنها را به دست می‌آورد.​​​​​​​

کاربردهای عملیات بازرسی

- اندازه‌گیری اختلاف فشار موردنیاز برای عبور پیگ‌ها از خط لوله و تجهیزات نصب‌شده در طول خطوط لوله.
- اندازه‌گیری دما در طول خط برای مدل‌سازی‌های مربوط به تشکیل واکس.
- نمایش فشار داخل خط برای اطلاع از وضعیت هیدرولیک و بازده خط لوله.
- به دست آوردن اطلاعات واقعی از دما و فشار در کل طول خط لوله مناسب برای تحلیل‌های Flow Assurance.
- به دست آوردن پروفیل دما برای محاسبه نرخ انتقال حرارت.
- تهیه پروفیل دما جهت محاسبه میزان مورد نیاز از مواد ضدخورندگی بابت تزریق به داخل خط.
- به دست آوردن تأثیرات دما بر روی پوشش خط و همچنین نرخ خوردگی.
- مدل کردن رسوب واکس در خطوط لوله.
- پیدا کردن محل حدودی گرفتگی و یا کاهش قطر خط لوله.
- نشان دادن روند عملیات تمیزکاری برای بهینه سازی دوره عملیات‌های پیگرانی.
- سنجش میزان تمیزی جداره داخلی خط لوله.
- به دست آوردن شرایط واقعی از داخل خط لوله.
- سنجش سلامت خط پیش از انجام پیگرانی‌های هوشمند.