سدکو+پیگرانی هوشمند+داده برداری+ ارزیابی شرایط خط لوله+ تمیزکاری هوشمند+بازرسی خطوط لوله

شرکت پارس سدکو داده بردار

​​​​​​​1200+ کیلومتر

خط لوله بازرسی شده​​​​​​​

250+ ساعت

داده‌برداری
​​​​​​​

800+ نفر بر ساعت

قدرت تحلیل داده

15نوع پارامتر

تحلیل و بررسی

حس یکپارچگی، با سدکو

شرکت سدکو با تکیه بر متخصصان داخلی و با هدف توسعه صنعت ملی کشور، توانسته‌است قدمی در راستای توسعه پیگرانی کشور برداشته و فعالیت خود را متمرکز بر صنعت بازرسی خطوط لوله نماید.

شرکت سدکو داده‌بردار خط لوله را در سال 1392 توسعه داده‌است. دستـگاه​​​​​ PCM (Pipeline Cndition Meter)با قرارگرفــتن در داخل پیـگ‌های تمیـزکاری، با ثبت اطـلاعـات و خواص داخـل خطوط لـوله، شرایط کیـفی خط لـوله را پیش‌بیـنی می‌کند. این دستگاه قـادر به اندازه‌گیری دمـا، شتـاب، فـشار و اختـلاف‌فـشار بین ابـتدا و انـتهای پیگ می‌باشد. با اسـتفاده از تحـلیل پروفیـل فـشار و دمـای خـطوط لـوله، گـرفتـگی‌های داخل لـوله، خـطوط جوش غیـراصـولی، فرورفـتگی در لـوله، وضـعیت شیـرهای موجـود در خـط، میـزان پتـانسیـل خـوردگـی در بخـش‌های مخـتلف و در کـل شـرایـط کیـفی خطـوط لـوله، قـابل ارزیـابی می‌باشنـد. با اسـتفاده از مولـفه‌های شـتاب، کیفیـت خطـوط جوش نیـز قـابل‌تعـیـیـن خواهـند‌بـود.

 ​​​​​

ادامه مطلب

ارزیـاب شـرایـط خـط لـولـه

سدکو+ارزیاب شرایط خط لوله+پیگرانی هوشمند+داده برداری+ ارزیابی شرایط خط لوله+ تمیزکاری هوشمند+بازرسی خطوط لولهط خط لوله

حس یکپارچگی، با سدکو

شرکت هایی که به سدکو اعتماد کرده‌اند

ارتباط با ما​​​​​​​​​​​​​​​​​​​