شرکت سدکو می تواند بالای 800 نفر ساعت داده را از طریق داده برداری توسط دستگاه PCM (ارزیاب شرایط خط لوله) تحلیل نماید.
شرکت سدکو توانسته است بالای200 ساعت داده برداری توسط دستگاه PCM (ارزیاب شرایط خط لوله) انجام دهد.
شرکت سدکو توانسته است بالای 2000 کیلومتر خط لوله را توسط دستگاه PCM (ارزیاب شرایط خط لوله) بازرسی نماید.
شرکت سدکو می تواند بالای 15 نوع داده را از طریق داده برداری توسط دستگاه PCM (ارزیاب شرایط خط لوله) تحلیل نماید.

1000+ کیلومتر

200+ ساعت

800+ نفرساعت

15+ نوع پارامتر

خط لوله بازرسی‌شده

داده‌برداری

قدرت تحلیل داده

تحلیل و بررسی

شرکت پارس سدکو داده بردار

شرکت پارس سدکو داده‌بردار خط لوله را در سال 1392 توسعه داده‌است. دستـگاه​​​​​ PCM (Pipeline Cndition Meter)با قرارگرفــتن در داخل پیـگ‌های تمیـزکاری، با ثبت اطـلاعـات و خواص داخـل خطوط لـوله، شرایط کیـفی خط لـوله را پیش‌بیـنی می‌کند. این دستگاه قـادر به اندازه‌گیری دمـا، شتـاب، فـشار و اختـلاف‌فـشار بین ابـتدا و انـتهای پیگ می‌باشد. با اسـتفاده از تحـلیل پروفیـل فـشار و دمـای خـطوط لـوله، گـرفتـگی‌های داخل لـوله، خـطوط جوش غیـراصـولی، فرورفـتگی در لـوله، وضـعیت شیـرهای موجـود در خـط، میـزان پتـانسیـل خـوردگـی در بخـش‌های مخـتلف و در کـل شـرایـط کیـفی خطـوط لـوله، قـابل ارزیـابی می‌باشنـد. با اسـتفاده از مولـفه‌های شـتاب، کیفیـت خطـوط جوش نیـز قـابل‌تعـیـیـن خواهـند‌بـود.

 ​​​​​

ادامه مطلب
شرکت سدکو دستگاه ارزیاب شرایط خط لوله را توسعه داده است که با قرارگرفتن در داخل پیگ های تمیزکاری می تواند شرایط کیفی خطوط لوله را پیش بینی نماید.

ارزیـاب شـرایـط خـط لـولـه

تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار

SedSoft

شرکت هایی که به شرکت پارس سدکو اعتماد کرده‌اند

پروژه های  پارس‌سدکو​​​​​​​

کاتالوگ ها و بروشورها​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

کاتالوگ محصولات و خدمات شرکت سدکو را از طریق این لینک می توانید دانلود کنید.

ارتباط با ما​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

021-66381577/  021-66381578 (فکس)

info@pars-sedco.ir

​​​​​​​تهران، میدان جمهوری، نبش مترو نواب،  ساختـمان شهاب 1،  طبقـه ششم،  واحـد166.